تحقیقات مهندسی کشاورزی (JAER) - مقالات آماده انتشار