تحقیقات مهندسی کشاورزی (JAER) - فرایند پذیرش مقالات